Job Introduction

了解工作

我們將按工作類型介紹工作,並提供具體示例和說明

 • 動物科學相關系所

  種豬飼養儲備幹部

 • 動物科學相關系所

  蛋雞飼養儲備幹部

 • 商業管理相關系所

  原物料採購專員

 • 商業管理相關系所

  人力資源招募專員

 • 商業管理相關系所

  【大成MA計畫】經營管理MA

 • 食品科學相關系所

  食品加工廠生產儲備幹部

 • 食品科學相關系所

  品檢中心品管專員

 • 其他

  【大成MA計畫】工廠管理MA